Funktionsvariation och bristande språk

En av folkbildningens uppgifter är att erbjuda utbildning till människor med funktionsvariation och till människor i socialt utsatta situationer samt studeranden med bristande kunskaper i svenska språket. Huvudmålsättningen i detta arbete är att stärka det friska hos varje enskild individ och ge de studerande verktyg för att kunna leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt.

 

Definitioner

 • Funktionsnedsättning – en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga
 • Funktionshinder – den begränsning en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen
 • Funktionshinder är inte något en person har utan det är miljön som är funktionshindrande. I en miljö och omgivning som är anpassad till funktionsnedsättningen finns inga funktionshinder.

Målsättning

 • Varje person ska bemötas utifrån sina starka sidor och goda förutsättningar. Vi ska stärka det friska hellre än att fokusera på svårigheterna
 • Varje studerande med funktionsvariation ska kunna uppnå och behålla största möjliga självständighet och funktionsförmåga.
 • Studerande med funktionsvariation ska få tillräckligt och korrekt stöd och service av all personal.
 • På Birka Folkhögskola ska vi försäkra oss om alla studerandes delaktighet och jämlikhet på skolan.

All personal på Birka ska aktivt arbeta för

 • Att öka medvetenheten om människor med funktionsvariation, om deras rättigheter, behov, skyldigheter, möjligheter och om vad de kan bidra med.
 • Att den fysiska miljön på skolan ska göras tillgänglig för alla oavsett funktionsvariation eller hur omfattande det är
 • Att var och en har rätt till begriplig information och till möjlighet att kommunicera med andra.
 • Att all undervisning ska bedrivas så integrerat som möjligt.

Handlingsplan

Birka folkhögskola försöker, så långt det är möjligt, anpassa och ordna undervisning så att alla studerande kan bedriva studier på samma villkor.

Skolan genomför årligen samtal och en hälsodeklaration upprättas med samtliga studerande för att kartlägga behovet av särskilt stöd. En rutin finns att följa för detta arbete och återkoppling av insatta åtgärder genomförs med deltagaren. Skolan ansöker därefter om extra resurser för personer med olika funktionsnedsättningar eller stödpersoner via Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Studerande med fysisk funktionsvariation uppmanas att ta kontakt med skolan innan ansökan för att försäkra sig om att Birka folkhögskola är en lämplig studieplats.

Skolan gör årligen, vid en inventering av lokalerna för att, så långt det är möjligt, anpassa lokalerna för att öka tillgängligheten.

För studerande med bristande kunskaper i svenska ska skolan underlätta för dessa att genomföra studierna. Detta sker genom att utnyttja skolans möjlighet att anpassa studiernas uppläggning eller genom att sätta in lämpliga stödresurser.

Om inte Birka folkhögskola kan erbjuda tillräckligt eller lämpligt stöd hänvisar vi sökande till andra folkhögskolor som i sin profil har extra resurser, möjligheter och kompetens att ta emot personer med behov av extra stöd.