Policy mot hot och våld

Trygghet och trivsel är förutsättningar för lärande och utveckling. Vår målsättning är att stärka självkänslan bland både studerande och personal, så att vi alla har kraft att våga ingripa när det behövs och att stötta varandra. Alla faktorer som främjar trygghet, trivsel och utveckling motverkar samtidigt risken för hot och våld.

 • Birka ska vara en trygg skola och arbetsplats
 • Birka ska vara fri från hot och våld
 • Birka vill utveckla våra studerandes känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor även utanför den närmaste gruppen
 • Vi ska förankra de demokratiska värdena, värdegrunden, i syfte att utveckla demokratiska samhällsmedborgare som har verktyg att hantera tillvaron utan att behöva ta till hot och våld

Skolan samverkar med socialtjänst, polis, Försäkringskassan och psykiatrin.

Handlingsplan

Handlingsplanen kopplas till delar av Birka Folkhögskolas övriga policys, dokument och befintligt krisarbete. För personalen finns också en krishanteringsplan och en krisgrupp. Handlingsplanen utgår från att hot, hot om våld, och våld är brott som i förekommande fall ska polisanmälas och polis/åklagare utreder och beslutar om eventuella åtgärder.

 

 • Den som ser eller hör något anmärkningsvärt ska omedelbart kontakta rektor eller biträdande rektor om krisgruppen ska sammankallas

 

 • Den personal som kommer först till platsen tar reda på vad som hänt och bedömer om det behövs läkarvård (i så fall kontaktar man vårdcentral, akutmottagning i Östersund eller ambulans, och antecknar vad som hänt)

 

 • Vid pågående slagsmål eller annan hotfull situation- agera inte ensam utan tillkalla hjälp och om situationen kräver det tillkalla polis. Personal på plats pratar genast med de inblandade och tar reda på vad som hänt. Håll parterna åtskilda, utom synhåll för varandra om det är fortsatt upprörda känslor

 

 • Samtal ska omedelbart ske med de inblandade. Dels som stöd, men även för att få en klar bild av vad som inträffat. Personer som blivit utsatta för hot eller våld får inte lämnas ensamma

 

 • Hela förloppet ska dokumenteras, att fotografera med mobilkameran är ett sätt att dokumentera våldssituationer

 

 • Rektor informeras och om den drabbade och/eller den som hotar/skadevållaren är under 18 år kontaktas vårdnadshavare direkt efter detta

 

 • Vid allvarligare incidenter kan man överväga att efter utredande samtal skicka hem de inblandade, formellt beslut av rektor krävs. Bedömning görs då om personal ska följa med till hemmet. Vårdnadshavare till icke myndiga måste informeras om att eleven är hemma

 

 • Information ska gå till kurator/annan berörd lärare/arbetslaget

 

 • Stödsamtal erbjuds via exempelvis kurator

 

 • Skolan gör vid behov polisanmälan och ansvarar för att eventuell tillbuds- eller skadeanmälan görs

 

 • Om vapen förekommer är det alltid polis som ombesörjer eventuell avväpning

 

 • Det är viktigt att söka orsaken till beteendet och därefter besluta om eventuella insatser

 

 • För förebyggande arbete fortbildas personalen kontinuerligt